КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ

ЛІДЕРИ ПРОДАЖІВ:

80 грн. Анонс…

135 грн. Анонс…

60 грн. Анонс…

110 грн. Анонс…

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ДРУКУ:

Виконуємо замовлення з видання книжкової, виробництво рекламної, інформаційної та іншої поліграфічної продукції.
Надаємо послуги додрукарської підготовки.
Виконуємо замовлення з розробки та впровадження програмного забезпечення, інформаційних web-ресурсів, систем керування локальними та мережевими базами даних.

За роки існування компа­нія на­бу­ла вели­кого досві­ду у профе­сійно­му спряму­ванні. Плід­но пра­цюючи, ми ство­рили та випусти­ли у світ різно­маніт­ну і якіс­ну полі­графіч­ну, рекламно-інформа­ційну та ІТ про­дук­цію.

У творчому діалозі із замовниками ми напрацю­вали прин­ципи друж­ніх відно­син і керує­мося ними у повсяк­ден­ній ро­боті:

Від ру­ко­пи­су — до го­то­вої кни­ги

Виконуємо замов­лення з видан­ня книжко­вої про­дук­ції для органі­зацій і авто­рів, які вида­ють свої твори влас­ним кош­том. Забез­печи­мо — індек­си УДК, ББК, іденти­фікацій­ний код ISBN, роз­силку обов'язко­вого безо­платно­го примір­ника, друк в типо­графії, достав­ку гото­вої про­дук­ції за вказа­ною адре­сою.

Від за­ду­му — до вті­лен­ня

Надаємо послуги до­друкар­ської підго­товки. За необхід­ності, в на­шому видав­ництві Ваші мате­ріали прой­дуть увесь цикл до­друкар­ської підго­товки. Маючи багато­річний досвід у ви­давни­чій спра­ві, наші фахів­ці впора­ються з робо­тою будь-якої склад­ності. Видав­ництво візьме на се­бе як окре­мі ета­пи підго­товки, так і реалі­зацію видав­ничих проек­тів в ціло­му.

Якість — за­по­ру­ка успі­ху

Викону­ємо замов­лення з розроб­ки і виро­бниц­тва реклам­ної, інформа­ційної та ін­шої полі­графіч­ної про­дук­ції — ка­тало­гів, бро­шур, бю­лете­нів, пла­катів, листі­вок, календа­рів ...

Від тех­зав­дан­ня — до функціо­ную­чо­го ПЗ

Виконуємо замовлення із розробки, впро­ваджен­ня та супро­воджен­ня програм­ного забезпе­чен­ня, інформа­ційних web-ре­сур­сів, локаль­них та мере­же­вих баз да­них. Ра­зом із замов­ником прой­демо шлях від техніч­ного зав­дан­ня до функціо­ную­чого програм­ного за­безпе­чення.

Тел.: (095) 2119524
E-mail: kmm2001@ukr.net
© ТОВ "Компанія "Медіа майстер", 2016

ГОЛОВНА НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО НАС КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВИДАВНИЦТВО ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕДІА МАЙСТЕР"
 kmm2001@ukr.net
Контактна особа — Тарасов Ігор, директор

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
ТOВ "Компанія "Mедіа майстер"
ЄДРПОУ: 31451438
Платник єдиного податку зі ставкою 5%
р/р: UA413226690000026002300322531
Філія Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ "ОЩАДБАНК"