КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ

Виконуємо замовлення з видання книжкової, виробництво рекламної, інформаційної та іншої поліграфічної продукції.
Надаємо послуги додрукарської підготовки.
Виконуємо замовлення з розробки та впровадження програмного забезпечення, інформаційних web-ресурсів, систем керування локальними та мережевими базами даних.

ПРО НАС

ТОВ "Компа­нія "Ме­діа майс­тер" за­сно­ва­на у 2001 році. Основ­ни­ми напрям­ка­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії з по­чат­ку ство­рен­ня ста­ли — ви­дав­ни­чо-по­лігра­фіч­на ді­яль­ність, роз­роб­ка та впро­ваджен­ня прог­рам­но­го за­без­пе­чен­ня, реклам­но-інформа­цій­на ді­яль­ність.

За ро­ки існу­ван­ня ком­па­нія на­бу­ла вели­ко­го дос­ві­ду у про­фесій­но­му спря­му­ван­ні. Плід­но пра­цюю­чи, ми ство­ри­ли та ви­пусти­ли у світ різно­маніт­ну і якіс­ну полі­графіч­ну, ре­кла­мно-інфор­мацій­ну та ІТ про­дук­цію.

Серед видавничої продукції слід зазначити багато різноманітних найменувань книжок та довідників, для прикладу можна навести декілька з них: "Психологія особистості" С.Д. Максименко; "Патопсихологія" С.Д. Максименко; В.М. Литвин "Біо­бібліо­графіч­ний покажчик"; "Словник української біологічної термінології" Д.М. Грод­зин­ський, Л.О. Симо­нен­ко та ін.; В.Дуб­ров­ський "Слов­ник москов­сько-україн­ський"; "Бабин Яр — у трагічних подіях 1941-1943 років" Карамаш Сергій; "Студії над мовою Тараса Шевченка" П.Д. Тимо­шенко; "Національна академія наук України" Ювілейне видання до 90–річчя з дня заснування та ін.

В ІТ напрямку компанія розробила та впровадила близько декількох десятків інформа­ційних web-ресурсів для установ, підприємств та компаній. Серед найбільш значимих — спеціальні парламентські інформаційні ресурси: "Портал громадського обговорення законопроектів", Система "Електронний Комітет Верховної Ради України" та Система "Електронна зала пленарних засідань Верховної Ради України"; "Український діалектний фонофонд".

Нами розроблено та видано ряд електронних історичних енциклопедій — "Київ. Історична енциклопедія. З найдавніших часів до 2004 ро­ку"; "Хра­ми Киє­ва"; "Свято-Успен­ська Києво-Печерсь­ка Лав­ра"; "Національна опе­ра Укра­їни"; "Україна — загальні відомості" та "Украї­на ди­плома­тична", "Україна — 2004. Події. Документи. Факти".

За час нашої діяль­ності ми плід­но спів­працю­ва­ли з під­приєм­ства­ми, устано­вами та компа­ні­ями, особли­во мож­на відмі­тити багато­річну спів­пра­цю з ДАХК "Ар­тем", НАН Укра­їни, Верховною ра­дою Укра­їни, Інсти­ту­том Українсь­кої мо­ви НАН Укра­їни, ПАТ "Півден­тепло­енерго­монтаж", ТОВ "Україн­ська транспорт­на спіл­ка", ТОВ "Нові інтегро­вані систе­ми автомати­за­ції", ТОВ "Цент­раль", ДК "Век­тор", Інститу­том істо­рії Украї­ни НАН Укра­їни, Інститу­том психо­логії АПН Укра­їни, Медич­ним уніве­рси­те­том та ін.

Компанія має ліцен­зію на видав­ничу діяль­ність та ряд Автор­ських сві­доцтв.

Ми завж­ди ра­ді но­вим контак­там і гото­ві до спів­праці.

Тел.: (095) 2119524
E-mail: kmm2001@ukr.net
© ТОВ "Компанія "Медіа майстер", 2016

ГОЛОВНА НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО НАС КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВИДАВНИЦТВО ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕДІА МАЙСТЕР"
 kmm2001@ukr.net
Контактна особа — Тарасов Ігор, директор

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
ТOВ "Компанія "Mедіа майстер"
ЄДРПОУ: 31451438
Платник єдиного податку зі ставкою 5%
р/р: UA413226690000026002300322531
Філія Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ "ОЩАДБАНК"