КНИЖКОВИЙ КАТАЛОГ

П.Ю. Гри­цен­ко. Мо­ва у про­сто­рі: від карто­гра­фу­ван­ня до ареа­ло­гії. — К. : КММ, 2014. — 320 с. Фор­мат 60х90/16. Більше…

Ак­ти Пол­тав­сько­го полко­во­го су­ду 1683−1750 / Відп. ред. Г.В. Во­ро­нич. К.: КММ, 2017. — 568 с. — (Се­рія «Акто­ві доку­мен­ти і гра­мо­ти»). Формат 70х100/16. Більше…

В. Дуб­ров­ський. Мос­ков­сько-Україн­ська Фра­зео­льо­гія. / Інсти­тут україн­ської мо­ви НАН Укра­їни. — К.: КММ, 2016. — 128 с. — (Се­рія “Лек­сико­гра­фіч­на спад­щина Укра­їни”). Формат 60х90/16. Більше…

М.А. Грицак­. Мате­ріали до Слов­ника україн­ських гові­рок За­карпат­ської обла­сті. Вип. 1: А−Б / За ред. П.Ю. Гри­цен­ка. — К. : КММ, 2017. — 352 с. Формат 70х100/16.Більше…

Україн­ська мо­ва на осі ча­су. Васи­ле­ві Васи­льо­ви­чу Нім­чу­ко­ві / Ін-т укр. мо­ви НАН Украї­ни: упо­рядн.: Г.В. Воро­нич, Н.В. Пуря­єва. — К.: КММ, 2017. — 520 с.: портр. — ( Серія «Не все сплива рікою часу...» ). Фор­мат 70х100/16. Більше…

О.В. Іва­нен­ко. Наз­ви по­се­лень Сум­щи­ни. Істо­ри­ко-ети­моло­гіч­ний сло­вник. — К. : КММ, 2017. — 336 с. — (Се­рія «Біб­ліо­те­ка україн­ської оно­мас­ти­ки»). Фор­мат 60х90/16. Більше…

Л.О. Ставиць­ка. Ген­дер: мо­ва, сві­до­мість, кому­ніка­ція / Інсти­тут україн­сь­кої мо­ви НАН Украї­ни. — К.: КММ, 2015. — 440 с.: [4] арк. іл., портр. Формат 60х90/16. Більше…

Халі­нов­ська Л.А. Україн­ська авіа­цій­на термі­но­ло­гія: фор­му­ван­ня і функціо­ну­ван­ня: Моно­гра­фія. — К. : КММ, 2017. — 240 с. — (Серія «Студії з українського мовознавства»). Більше…

П.Д. Тимошен­ко. Сту­дії над мо­вою Тара­са Шевчен­ка / Ін­сти­тут ук­раїн­сь­кої мо­ви НАН Ук­раї­ни. — К.: КММ, 2013. — 224 с. Більше…

В. Дуб­ров­сь­кий. Слов­ник мос­ков­сь­ко-ук­раїн­сь­кий. / Ін­сти­тут ук­раїн­сь­кої мо­ви НАН Ук­раї­ни. — К.: КММ, 2013. — 464 с. — (Се­рія "Лек­сико­гра­фіч­на спад­щина Украї­ни"). Більше…

Слов­ник україн­сь­кої біо­логіч­ної терміно­ло­гії. — К.: КММ, 2012. — 744 с. Більше…

Актив­ні ре­сур­си су­час­ної ук­раїн­сь­кої но­мі­на­ції: Ідео­графіч­ний слов­ник но­вої лек­си­ки / Є.А. Кар­пі­лов­сь­ка, Л.П. Кис­люк, Н.Ф. Кли­мен­ко, В.І. Крит­сь­ка, Т.К. Пузди­рє­ва, Ю.В. Ро­ма­нюк; Відп. ред. Є.А. Кар­пі­лов­сь­ка. — К.: КММ, 2013. — 416 с. Більше…

Кара­маш Сер­гій. Ба­бин Яр — у тра­гіч­них по­діях 1941-1943 ро­ків. Істо­рія і сучас­ність (істо­ри­ко-архів­не до­сліджен­ня). — К.: КММ, 2014. — 256 с., 150 іл. Більше…

Україн­сь­ка оно­масти­ка: Біб­ліо­гра­фіч­ний по­каж­чик. — К.: КММ, 2013. — 368 с.

У сило­вому по­лі мо­ви. Ін­ні Пе­трів­ні Чепі­зі / Ін-т укр. мо­ви НАН Украї­ни: упорядн.: Г.В. Воро­нич. — К.: КММ, 2011. — 216 с.: портр. — ( Се­рія "Не все спли­ва рі­кою ча­су ..." ).

Діа­лек­ти в син­хро­нії та діа­хро­нії: загально­слов'ян­сь­кий кон­текст [те­зи допо­ві­дей між­народ­ної конфе­рен­ції] / За ред. П.Ю. Гри­цен­ка. Ін-т укр. мо­ви НАН Украї­ни. — К.: КММ, 2014. — 524 с. Більше…

Єв­ген Гли­ва. Онто­логіч­ний об­раз люди­ни у твор­чо­сті Гри­го­рія Ско­во­ро­ди. — К.: Вид-во КММ, 2006. — 256 с. Більше…

Пан­те­он зод­чих Лук'янівсь­кого некро­полю. Біо­графіч­ний до­від­ник. — К.: Ви­дав­ниц­тво КММ, 2008. — 104 с. Більше…

Мак­симен­ко С.Д. Психо­логія осо­бисто­сті. Під­руч­ник для ви­щих нав­чаль­них за­кла­дів / За редак­цією ака­демі­ка С.Д. Макси­мен­ка. — К.: Ви­дав­ницт­во КММ, 2007. — 296 с. Більше…

Воло­ди­мир Ми­хайло­вич Лит­вин : біо­бібліо­графіч­ний покаж­чик / [кол. уклад.: О.М. Устін­ніко­ва, П.М. Сень­ко, В.М. Ма­тях, Я.Л. Шо­лох; під кер. М.І. Сен­чен­ка; відп. ред. В.А. Смо­лій]. — 3-тє ви­дан­ня, до­пов­не­не. — Київ : КММ, 2016. — 296 с.

Макси­мен­ко С.Д., Чупри­ков А.П., Проко­по­вич Є.М., Рож­кова І.В., Лоба­нов С.О. Пато­психо­ло­гія. Нав­чаль­ний по­сіб­ник для сту­ден­тів ви­щих навчаль­них закла­дів — К.: Ви­дав­ницт­во КММ, 2006. — 240 с. Більше…

Макси­мен­ко С.Д. Гене­за здій­снен­ня осо­бис­то­сті. — К.: Ви­дав­ницт­во КММ, 2006. — 240 с. Більше…

На­ціональ­на ака­де­мія на­ук Украї­ни. 1918-2008 : до 90-річ­чя від дня засну­ван­ня / Голов. ред. Б.Є. Па­тон. — К. : Вид-во КММ, 2008. — 624 с. Більше…

Націо­наль­на ака­де­мія на­ук Ук­раї­ни. До­від­ник 2015. У 2х Т.

Воло­ди­мир Лит­вин. Украї­на 2004. По­дії. Доку­мен­ти. Фак­ти. У 3-х Т.

Кара­маш Сер­гій, Та­тар­чук Віта­лій. Піо­нер-літако­будів­ник князь Олек­сандр Куда­шев. — К.: Ви­дав­ниц­тво "КММ", 2010. — 72 с. з іл.

Аси­мет­рія моз­ку та лі­во­ру­кість : мо­но­гра­фія / А.П. Чуп­ри­ков, Р.М. Гна­тюк, М.А. Чупри­кова. — К.: КММ, 2011. — 140 с. Бі­бліогр.: с. 120-130. Більше…

Україн­сь­ка і сло­в’ян­сь­ка тлу­мач­на та пере­клад­на лексико­гра­фія. Леоні­до­ві Си­доро­ви­чу Пала­марчу­ко­ві / Інститут української мови НАН України; відп. ред. І.С. Гнатюк. — К.: КММ, 2012. — 488 с.: портр. — (Се­рія “Не все спли­ва рі­кою ча­су…”).

На хви­лях мо­ви. Ал­лі Йоси­пів­ні Баг­мут / Ін-т укр. мо­ви НАН Украї­ни: упо­рядн.: О.С. Іщен­ко. — К.: КММ, 2011.  — 280 с.: портр. – ( Се­рія «Не все спли­ва рі­кою ча­су ...» ).

Кате­ри­на Горо­ден­сь­ка. Україн­сь­ке сло­во у вимі­рах сього­ден­ня / Ін-т укр. мо­ви НАН Украї­ни. — К.: КММ, 2019. — 208 с. Більше…

Зварю­ван­ня пласт­мас [Текст] : нав­чаль­ний по­сіб­ник / К.О. Зво­ри­кін, Л.О. Зво­ри­кін. — К.: КММ, 2013. — 184 с.: іл. — Бібліогр.: с. 180-181.

Л.П. Зай­чук, Н.О. Ви­до­лоб. Форму­ван­ня на­ціональ­ної сві­до­мо­сті уч­нів на уро­ках українсь­кої літера­ту­ри. Науко­во-мето­дич­ний по­сіб­ник. — К.: КММ, 2007. — 136 с.

Ни­ко­лай Чер­ныш. Уго­лок мое­го серд­ца. — К. : КММ, 2008. — 240 с.

Чер­ныш Н.В. Жизнь и судь­ба авиа­кон­струк­то­ра То­ма­ше­ви­ча. — К. : КММ, 2008. — 360 с.

Сте­па­нен­ко Г.А. Крат­кая ил­люстри­ро­ван­ная исто­рия древ­не­го Кие­ва и пер­вых кня­же­ний в нем. — Ки­ев, 2005. — 176 c. Цвет. ил. 30. Частини: [ І ]; [ ІІ ]; [ ІIІ ]

До каталогу включено найбільш цікаві, з точки зору видавництва, видання.

Тел.: (095) 2119524
E-mail: kmm2001@ukr.net
© ТОВ "Компанія "Медіа майстер", 2016

ГОЛОВНА НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО НАС КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВИДАВНИЦТВО ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕДІА МАЙСТЕР"
 kmm2001@ukr.net
Контактна особа — Тарасов Ігор, директор

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
ТOВ "Компанія "Mедіа майстер"
ЄДРПОУ: 31451438
Платник єдиного податку зі ставкою 5%
р/р: UA413226690000026002300322531
Філія Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ "ОЩАДБАНК"