КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ

Виконуємо замовлення з ви­дан­ня книжко­вої, вироб­ниц­тво реклам­ної, інфор­мацій­ної та ін­шої полі­графіч­ної про­дук­ції.
Надаємо послуги до­друкарсь­кої пі­дготов­ки.
Виконуємо замовлення з роз­роб­ки та впро­ваджен­ня програм­ного забез­печен­ня, інфор­мацій­них web−ре­сур­сів, сис­тем керу­ван­ня локаль­ними та мере­жеви­ми база­ми да­них.

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИДАННЯ КНИЖОК

Видавництво виконує замов­лен­ня з ви­дан­ня кни­жок для орга­ніза­цій і авто­рів, які ви­дають свої тво­ри влас­ним кош­том. В окремих випад­ках ми сприя­ємо у роз­повсюджен­ні і реалі­за­ції книг че­рез на­ших парт­не­рів в Украї­ні.

Рішення про укла­дан­ня уго­ди на ви­дан­ня книг з по­даль­шим поши­рен­ням нак­ла­ду прий­маєть­ся піс­ля ознайом­лен­ня з руко­пи­сом, при цьо­му вра­ховуєть­ся жанр тво­ру і йо­го тема­тика.

За умови видан­ня тво­ру у на­шо­му ви­дав­ництві Ви отри­мує­те:
● індекси авторсь­кого зна­ку УДК, ББК та універ­саль­ний іденти­фіка­цій­ний код ISBN;
● розсил­ку обов'язко­вого безо­плат­ного при­мір­ника ви­дан­ня;
● друк в типо­гра­фії за доступ­ними ціна­ми;
● доставку гото­вої продук­ції за вказа­ною адре­сою.

ВИДАННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Видав­ницт­во вико­нує замов­лен­ня на ро­зроб­ку та вироб­ництво катало­гів, бро­шур, бюлете­нів, плака­тів, листі­вок, календа­рів та ін­шої полі­графіч­ної продук­ції.

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ОБРОБКА ФОТО ТА ІЛЮСТРАЦІЙ

Ми надаємо всі послуги додрукарської підготовки. За необхідності, в нашому видавництві Ваші матеріали пройдуть увесь цикл додрукарської підготовки. Маючи багаторічний досвід у видавничій справі, наші фахівці впораються з роботою будь-якої складності. Видавництво візьме на себе як окремі етапи підготовки, так і реалізацію видавничих проектів в цілому.

Додрукарська підготовка (препрес) — процес виготовлення макету поліграфічної продукції. Від якості виконання цього процесу багато в чому залежить і якість готового продукту. Професійність, великий досвід роботи в даній сфері, знання усіх нюансів верстки, обробки ілюстрацій, підготовки макетів до друку — гарантія якісного виконання роботи.

Додрукарська підготовка включає декілька етапів:
● розробку і дизайн загальної концепції макету;
● розробку і дизайн обкладинки;
● обробку ілюстрацій і фотографій;
● верстку;
● коректорську вичитку та внесення виправлень;
● кольоропробу;
● підготовку до друку.

ПРОГРАМНЕ ЗАБАЗПЕЧЕННЯ, WEB-РЕСУРСИ,
CИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛОКАЛЬНИМИ ТА МЕРЕЖЕВИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

Виконуємо замовлення із розробки, впровадження та супроводження програмного забезпечення, інформаційних web−ресурсів, локальних та мережевих баз даних. Разом із замовником пройдемо шлях від технічного завдання до функціонуючого програмного забезпечення.

Тел.: (095) 2119524
E-mail: kmm2001@ukr.net
© ТОВ "Компанія "Медіа майстер", 2016

ГОЛОВНА НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО НАС КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВИДАВНИЦТВО ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕДІА МАЙСТЕР"
 kmm2001@ukr.net
Контактна особа — Тарасов Ігор, директор

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
ТOВ "Компанія "Mедіа майстер"
ЄДРПОУ: 31451438
Платник єдиного податку зі ставкою 5%
р/р: UA413226690000026002300322531
Філія Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ "ОЩАДБАНК"